• مدل: PR40-RZ40
  • آبریز: دارد
  • سیستم بدون برفک: دارد
  • شناسه کالا: ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹-۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲