• خروجی آب سرد: دارد
  • خروجی آب گرم: دارد
  • یخچال: دارد