• شناسه کالا: ۲۹۰۰۹۴۹۰۰۰۸۱۰
  • ظرفیت: ۹ کیلوگرم
  • نوع مخزن: درب از جلو