• شناسه کالا: ۲۹۰۰۹۴۹۰۰۹۵۱۶/۲۹۰۰۹۴۹۰۰۹۵۲۳
  • ظرفیت: ۸ کیلوگرم
  • نوع درب: درب از جلو