• شناسه کالا: ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۰۰۳۲
  • تکنولوژی صفحه: LED
  • کیفیت تصویر: ۴۹XTU735