• شناسه کالا: ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۶۹/۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۵۲
  • دارای محفظه بار
  • رنگ: سفید