• شناسه کالا: ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۱۶۲۶
  • گنجایش کل به لیتر: ۵۴۴ لیتر
  • روشنایی داخلی LED: دارد