• شناسه کالا:۲۹۰۰۲۹۴۲۰۱۳۱۳
  • تکنولوژی صفحه: LED
  • نوع صفحه: تخت